FUNDACJA

Fundacja im. Ignacego Kapicy powstała 13 kwietnia 2021 roku jako formalna kontynuacja działań założonej w 2016 roku nieformalnej grupy genealogów amatorów działających pod nazwą Projekt Podlasie.

Celem Fundacji jest podejmowanie wszelkich działań: społecznych, charytatywnych, wychowawczych, edukacyjnych, kulturalnych, naukowo badawczych, promocyjnych, wydawniczych na rzecz upowszechniania wiedzy historycznej a także ochrony wielokulturowego dziedzictwa Rzeczypospolitej Polskiej w tym w szczególności źródeł do historii i genealogii.

Fundacja prowadzi działania na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej a swoje cele statutowe realizuje między innymi poprzez:

 • inwentaryzowanie, digitalizowanie, archiwizowanie oraz opracowywanie i publikowanie w formie wyszukiwarek baz danych indeksów ksiąg metrykalnych wytworzonych przez kancelarie parafii wszystkich wyznań religijnych funkcjonujących na terenie Rzeczpospolitej w latach 1569-1940
 • inwentaryzowanie, digitalizowanie, archiwizowanie oraz opracowywanie i publikowanie w formie baz danych indeksów staropolskich ksiąg sądowych
 • inwentaryzowanie, digitalizowanie, archiwizowanie oraz opracowywanie i publikowanie w formie baz danych indeksów staropolskich spisów podatkowych oraz spisów wojskowych
 • tworzenie katalogu zachowanych źródeł do historii i genealogii Rzeczpospolitej
 • gromadzenie, archiwizowanie, opracowywanie i udostępnianie wiedzy o stanie zachowania dziedzictwa kulturowego
 • wspieranie działań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego w tym w szczególności pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej na zabezpieczenie i ochronę ksiąg metrykalnych oraz staropolskich ksiąg sądowych
 • publikowanie wydawnictw oświatowych, edukacyjnych oraz naukowych
 • promowanie, inicjowanie oraz prowadzenie badań naukowych wykorzystujących nowoczesne technologie w tym badań DNA do poszerzania wiedzy historycznej
 • organizacja i promowanie idei wolontariatu
 • upowszechnianie wiedzy o celach i działalności Fundacji oraz promowanie i upowszechnianie uzyskanych doświadczeń
 • działania wspierające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działania na rzecz mniejszości narodowych
 • wspieranie adaptacji społecznej, kształcenia i aktywizacji zawodowej osób starszych oraz osób niepełnosprawnych
 • pomoc w aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
 • współpracę z instytucjami państwowymi, szkołami, samorządami i innymi instytucjami działającymi w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji
 • wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z celami Fundacji
 • organizowanie, wspieranie finansowe i materialne innych działań służących realizacji celów Fundacji
 • działalność charytatywną

Celem priorytetowym Fundacji jest popularyzacja spuścizny Ignacego Kapicy (1763-1817) oraz kontynuowanie jego pracy.

Nasza niekomercyjna działalność pro bono realizowana jest wyłącznie dzięki pracy wolontariuszy oraz wsparciu i darowiznom od osób prywatnych, firm i instytucji.

012018
Udostępnij
error: Content is protected!